In principe wordt psychotherapie vergoed middels de basisverzekering. Er zijn echter enkele diagnosen die volgens de zorgverzekeringswet niet middels de basisverzekering vergoed worden. Dit betreffen bijvoorbeeld werkgerelateerde problemen, identiteitsproblemen en relatieproblemen. In die gevallen zult u de factuur zelf moeten betalen.

Belangrijk te weten is dat bij vergoeding middels de basisverzekering wel uw eigen risico zal worden aangesproken.

Wij adviseren u om altijd voor de start van de behandeling met uw behandelaar te bespreken of deze een contract heeft met uw zorgverzekeraar en of uw behandeling al dan niet verzekerd is. Voor informatie over de contracten die de individuele behandelaars met de verschillende zorgverzekeraars hebben afgesloten, verwijzen wij u naar de persoonlijke pagina’s van de individuele behandelaars.

Tarieven voor verzekerde (gecontracteerde) zorg

Indien uw behandelaar een contract heeft met de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent, kan de rekening voor de behandeling naar de verzekeraar gaan. Facturering van de verzekerde zorg vindt plaats volgens de richtlijnen van het Zorg Prestatie Model (ZPM). Op de nota staan de geleverde prestaties. Deze geven de daadwerkelijk geleverde zorg aan. Het tarief is gebaseerd op type behandelaar, de setting waarin de behandeling plaatsvindt, de soort zorg en de geplande (direct bestede tijd) aan U. Bij een uitloop langer dan 15 minuten wordt de geplande tijd opgehoogd. Op de factuur wordt de Zorgvraagtypering – op basis van de vragenlijst HoNOS+ – vermeld. Zie voor meer informatie: https://lvvp.info

Voor de (behandel)contacten tussen cliënt en behandelaar zijn vaste tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De hoogte van de tarieven hangt af van het beroep van de behandelaar (bijvoorbeeld psychiater of klinisch psycholoog), het soort contact (diagnostiek of behandeling) en van de duur van het contact. In de onderstaande link komt u terecht op de tarievenzoeker, waar u de vastgestelde tarieven van de zorg kunt vinden. NZA Tarievenzoeker

Tarieven voor niet gecontracteerde zorg

Indien uw behandelaar geen contract heeft met uw verzekeraar, gaat betaling van de rekening in overleg. U zult in de regel de factuur zelf moeten betalen om deze vervolgens bij uw verzekeraar in te dienen. U krijgt dan meestal een groot deel terug via uw verzekeraar. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van uw specifieke zorgverzekering, waarbij een restitutiepolis recht geeft op 100% vergoeding terwijl u bij een natura-, budget- of combinatiepolis een deel van de behandelkosten voor eigen rekening komen.

Tarieven voor niet verzekerde zorg

Informeer uzelf goed bij uw zorgverzekeraar of kijk voor meer informatie op: LVVP niet verzekerde zorg. De tarieven voor de niet verzekerde zorg kunt u vinden op de persoonlijke pagina’s van de bij QP3 aangesloten praktijkhouders.

Betalingsvoorwaarden en afspraken rondom no-show en annulering afspraak

De betalingsvoorwaarden en de afspraken rondom no-show en het annuleren van een afspraak kunt u vinden op de persoonlijke pagina’s van de bij QP3 aangesloten praktijkhouders.

De praktijkhouders binnen QP3 zijn voor hun handelen gebonden aan de voorschriften zoals die zijn gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), zie ook de links hierboven.