Klinisch psycholoog | Psychotherapeut | Supervisor | Leertherapeut

Wie ben ik?

Mijn naam is Jan Gresnigt. Ik ben sinds 1994 werkzaam in de eerste -en tweede lijns geestelijke Gezondheidszorg. Ik ben verbonden geweest aan verschillende GGZ-instellingen. Ik heb opleidingen verzorgd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanaf 2000 ben ik tevens werkzaam als vrijgevestigd psychotherapeut. Ik geef daarnaast supervisie en leertherapie aan psychologen in opleiding voor een BIG-registratie. Voorts ben ik werkzaam als supervisor en gerechtelijk deskundige voor het NIFP. Ik ben meerdere jaren P-opleider bij een GGZ-instelling. 

Om mijn vak als psychotherapeut, klinisch psycholoog en supervisor uit te oefenen heb ik een aantal kwalificaties verworven:

 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Klinisch psycholoog
 • Supervisor en leertherapeut voor de Vereniging voor Persoonsgerichte en Experientiele Psychotherapie (VPeP)
 • Leertherapeut en supervisor voor de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Supervisor psychodiagnostiek voor het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
 • Opgeleid in de Schematherapie, EMDR en MBCT
 • Pro Justitia rapporteur, geregistreerd In Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen, Jeugd en Volwassenen

Met welke klachten en problemen kunt u bij mij terecht?

U kunt bij mij terecht als u worstelt met depressieve gevoelens, worstelt met verlieservaringen, veel piekert, angstig en onzeker bent. Voorts met problemen in contacten met anderen en/of met problemen die samenhangen met uw levensfase, aan werk gerelateerd zijn en/of die meer existentieel van aard zijn, zoals identiteit– en zingevingsvragen. U kunt zich tevens aanmelden als u ingrijpende, al dan niet traumatische, gebeurtenissen heeft meegemaakt. Daarnaast als u worstelt met uw dieperliggende patronen in denken, voelen en doen die u in uw huidige leven op belangrijke levensgebieden belemmeren. Ten slotte kunnen u en uw partner bij mij terecht in geval relatieproblemen reden zijn om hulp te zoeken.

Doelgroepen: Volwassenen en ouderen, adolescenten vanaf zestien jaar, partners.

Hoe werk ik?

In de intakefase vind ik het belangrijk om samen met u goed zicht te krijgen op uw klachten en problemen, uw hulpvraag en verwachtingen, uw huidige functioneren op verschillende levensgebieden en op uw persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis. Ik maak voorts gebruik van een intakevragenlijst en kan gebruik maken van specifieke testpsychologische diagnostische instrumenten. Dit maakt het mogelijk om samen met u tot een goed behandelplan te komen, dat ik samen met u zal doornemen. Afhankelijk van de overeengekomen behandeldoelen pas ik verschillende behandelmethoden toe.

De cliëntgerichte psychotherapie is een persoonsgerichte benadering en richt zich niet louter op klachten en/of “een stoornis”, maar met name ook op u als persoon, op uw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, belevingswereld, zelfontplooiing en existentiële thema’s. Voorts richt deze therapiebenadering zich op uw sterke en autonome kanten, de wijze waarop u in verbinding staat met anderen, maar ook op de pijnlijke thema’s -en gevoelens die in u leven. Het zicht krijgen op uw binnenwereld en de wijze waarop u in contact staat met de ander en het opnieuw beleven en accepteren van uzelf in verbondenheid met uw omgeving kan u helpen om anders in het leven te staan, nieuwe existentiële gezichtspunten te verwerven, accepterender met u zelf om te gaan en kan klachten en problemen reduceren. Meer informatie op de site: www.vpep.nl 

De cognitieve gedragstherapie (waaronder ook schematherapie) richt zich op het denken en het gedrag, er van uitgaande dat (meer of minder bewuste, al dan niet automatische) gedachtenpatronen en gedragingen tevens invloed hebben op gevoelens. Inzicht, acceptatie en beïnvloeding van manieren van denken/cognitieve schema’s, van gevoelensen emoties als ook van wijzen van doen en laten kunnen uw klachten reduceren en uw problemen verlichten.

EMDR is een therapie methodiek voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische en/of ingrijpende ofwel schokkende ervaringen, zoals een ongeval of een misdrijf. Meer informatie: www.emdr.nl.

Partner-relatietherapie is een specifieke psychotherapievorm die zich richt op de gedachten, gedragingen, gevoelens, behoeften en verwachtingen in de verbinding en wisselwerking met de ander. Een verbondenheid waarin partners veel positiefs kunnen beleven, maar die ook problemen en conflicten met zich mee kan brengen als gevolg van een moeizaam verlopende communicatie, tegenstrijdige behoeftes, angsten en/of emotionele problemen. In de therapie kan meer inzicht worden verkregen in relationele, maar ook vroegere individuele patronen die de verbondenheid kunnen versterken dan wel belemmeren, is er aandacht voor wijzen waarop partners op een meer bevredigende wijze met elkaar kunnen communiceren en/of hoe ze zich ook cognitief en emotioneel weer meer kunnen verbinden.

Een sessie voor individuele behandeling duurt 45 minuten. Een sessie voor partnerrelatietherapie duurt maximaal 90 minuten.

In het kader van de behandeling maak ik gebruik van ROM-evaluatievragenlijsten van Embloom. U wordt verzocht via email en internet deze lijsten in te vullen.

Ik hanteer professionele normen en werk volgens de beroepsethiek conform wettelijke richtlijnen en BIG registraties. Ik werk volgens de multidisciplinaire richtlijnen van het Trimbos-instituut, echter kan hier met argumenten ook van afwijken.

Aanmelding en contact

Mail mij via onderstaande button. U wordt dan doorgeleid naar het beveiligde mailprogramma van Zivver. Voor meer informatie over Zivver zie Privacy

Start veilig bericht

Overige informatie

 • Psychotherapeut: 39050730516
 • Klinisch psycholoog: 19050730525
 • Op de pagina Beroepsverenigingen en BIG-register vindt u link naar de website van het BIG-register. 
 • In het bezit van Kwaliteitscertificaat praktijkvisitatie LVVP (geldig tot 31-12-2022) 

Ik ben aangesloten bij

 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) 
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
 • Vereniging Persoonsgerichte experientiele Psychotherapie (VPeP)

U kunt mijn kwaliteitsstatuut hier downloaden.

Contracten zorgverzekeraars

Ik heb contracten met DSW, Caresq, Menzis, ONVZ, VGZ en Zorg en Zekerheid met de daaronder vallende contractpartijen. Ik raad u aan om uw zorgverzekeraar zekerheidshalve navraag te doen. De contracten hebben een budgettair kostenplafond waarover ik u kan informeren in geval dit voor u gevolgen heeft.

Klachtenregeling en betalingsvoorwaarden downloaden

Klachtenregeling

Voor meer algemene informatie omtrent psychotherapie en procedures bij klachten verwijs ik u naar de pagina Klachtenregeling op deze website.