Skip to main content

De heer Drs. J.A.M. (Jan) Gresnigt

Klinisch psycholoog | Psychotherapeut | Supervisor | Leertherapeut

Wie ben ik?

Mijn naam is Jan Gresnigt. Ik ben sinds 1994 werkzaam in de eerste -en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Ik ben verbonden geweest aan verschillende GGZ-instellingen. Ik heb opleidingen verzorgd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanaf 2000 ben ik tevens werkzaam als vrijgevestigd psychotherapeut. Ik verzorg daarnaast leertherapie en supervisie en ben al jaren als werkbegeleider en opleider werkzaam binnen de GGZ.

Mijn huidige werkzaamheden bij QP3 richten zich op individuele psychotherapie / partner-relatietherapie (voor volwassenen) en opleidingsactiviteiten voor zowel psychologen in opleiding voor een BIG registratie (GZ, PT, KP).

Naast mijn werkzaamheden bij QP3 ben ik als klinisch psycholoog en werkbegeleider verbonden aan De Rietkamp, een GGZ-instelling voor psychische hulpverlening. Daarnaast werk ik als opleider.

Behandeling

Met welke klachten en problemen kunt u bij mij terecht? U kunt bij mij terecht als u worstelt met depressieve gevoelens, worstelt met verlieservaringen, veel piekert, angstig en onzeker bent. Voorts met problemen in contacten met anderen en/of met problemen die samenhangen met uw levensfase, aan werk gerelateerd zijn en/of die meer existentieel van aard zijn, zoals identiteit– en zingevingsvragen. U kunt zich tevens aanmelden als u ingrijpende, al dan niet traumatische, gebeurtenissen heeft meegemaakt. Daarnaast als u worstelt met uw dieperliggende patronen in denken, voelen en doen die u in uw huidige leven op belangrijke levensgebieden belemmeren. Ten slotte kunnen u en uw partner bij mij terecht in geval relatieproblemen reden zijn om hulp te zoeken.

Doelgroepen: Volwassenen en ouderen, adolescenten vanaf zestien jaar, partners.

Hoe werk ik?

In de intakefase vind ik het belangrijk om samen met u goed zicht te krijgen op uw klachten en problemen, uw hulpvraag en verwachtingen, uw huidige functioneren op verschillende levensgebieden en op uw persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis. Ik maak voorts gebruik van een intakevragenlijst en kan gebruik maken van specifieke testpsychologische diagnostische instrumenten. Dit maakt het mogelijk om samen met u tot een goed behandelplan te komen, dat ik samen met u zal doornemen. Afhankelijk van de overeengekomen behandeldoelen pas ik verschillende behandelmethoden toe.

De persoonsgerichte psychotherapie is een persoonsgerichte benadering en richt zich niet louter op klachten en/of “een stoornis”, maar met name ook op u als persoon, op uw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, belevingswereld, zelfontplooiing en existentiële thema’s. Voorts richt deze therapiebenadering zich op uw sterke en autonome kanten, de wijze waarop u in verbinding staat met anderen, maar ook op de pijnlijke thema’s -en gevoelens die in u leven. Het zicht krijgen op uw binnenwereld en de wijze waarop u in contact staat met de ander en het opnieuw beleven en accepteren van uzelf in verbondenheid met uw omgeving kan u helpen om anders in het leven te staan, nieuwe existentiële gezichtspunten te verwerven, accepterender met u zelf om te gaan en kan klachten en problemen reduceren. Meer informatie op de site: www.vpep.nl 

De cognitieve gedragstherapie (waaronder ook schematherapie en mindfulness-based cognitive therapy (MBCT)) richt zich op het denken en het gedrag, er van uitgaande dat (meer of minder bewuste, al dan niet automatische) gedachtenpatronen en gedragingen tevens invloed hebben op gevoelens. Inzicht, acceptatie en beïnvloeding van manieren van denken/cognitieve schema’s, van gevoelens en emoties als ook van wijzen van doen en laten kunnen uw klachten reduceren en uw problemen verlichten. Meer informatie op de site: www.vgct.nl

EMDR is een therapie methodiek voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische en/of ingrijpende ofwel schokkende ervaringen, zoals een ongeval of een misdrijf. Meer informatie: www.emdr.nl

Partner-relatietherapie is een specifieke psychotherapievorm die zich richt op de gedachten, gedragingen, gevoelens, behoeften en verwachtingen in de verbinding en wisselwerking met de ander. Een verbondenheid waarin partners veel positiefs kunnen beleven, maar die ook problemen en conflicten met zich mee kan brengen als gevolg van een moeizaam verlopende communicatie, tegenstrijdige behoeftes, angsten en/of emotionele problemen. In de therapie kan meer inzicht worden verkregen in relationele, maar ook vroegere individuele patronen die de verbondenheid kunnen versterken dan wel belemmeren, is er aandacht voor wijzen waarop partners op een meer bevredigende wijze met elkaar kunnen communiceren en/of hoe ze zich ook cognitief en emotioneel weer meer kunnen verbinden.

Een sessie voor individuele behandeling duurt 45 minuten. Een sessie voor EMDR of partnerrelatietherapie duurt maximaal 90 minuten.

In het kader van de behandeling maak ik gebruik van ROM-evaluatievragenlijsten van Embloom. U wordt verzocht via email en internet deze lijsten in te vullen.
Ik hanteer professionele normen en werk volgens de beroepsethiek conform wettelijke richtlijnen en BIG registraties. Ik werk volgens de multidisciplinaire richtlijnen van het Trimbos-instituut, echter kan hier met argumenten ook van afwijken.

Opleidingsactiviteiten

• Ik verzorg supervisie behandeling (individueel en groeps-) voor psychologen in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (BIG), psychotherapie (BIG) en klinisch psycholoog (BIG). Ik ben supervisor voor de Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiele Psychotherapie (VPEP) en voor de Verenging voor Psychotherapie (NVP).

• Ik verzorg supervisie psychodiagnostiek (individueel en groeps-) voor psychologen in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (BIG), psychotherapie (BIG) en klinisch psycholoog (BIG).

• Ik verzorg leertherapie voor psychologen in opleiding tot psychotherapeut (BIG) en klinisch psycholoog (BIG). Ik ben leertherapeut voor de Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiele Psychotherapie (VPEP) en voor de Verenging voor Psychotherapie (NVP).

• Als opleider en werkbegeleider ben ik werkzaam binnen de GGZ.

Aanmelding en contact

Mail mij via onderstaande button. U wordt dan doorgeleid naar het beveiligde mailprogramma van Zivver. Telefonisch ben ik bereikbaar op het praktijk telefoonnummer: 026 4465812. Bij afwezigheid kunt u desgewenst uw bericht inspreken; dat bereikt mij dagelijks. 

Start veilig bericht

Kwaliteit

Ik ben in het bezit van Kwaliteitscertificaat praktijkvisitatie LVVP (geldig tot 31-12-2027) 

Ik ben in het bezit van een kwaliteitsstatuut (versie 2022). U kunt mijn kwaliteitsstatuut hier downloaden.

Mijn pricacyverklaring kunt u hier inzien.

Ik hanteer professionele normen en werk volgens de beroepsethiek conform de wettelijke richtlijnen en BIG registraties. 

Mijn BIG-registraties:
• Psychotherapeut: 39050730516
• GZ-psycholoog & Klinisch psycholoog: 19050730525

Op de pagina Aanmelden en Werkwijze vindt u link naar de website van het BIG-register en beroepsverenigingen. 

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:
• Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) 
• Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
• Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiele Psychotherapie (VPeP) 
• Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie (VGCT)

Mocht u ontevredenheid ervaren over uw behandeling of klachten hebben over mijn werkwijze dan kunt u dit ten allen tijden met mij bespreken. Ik vind het erg belangrijk mijn werkwijze te optimaliseren en zal uw feedback serieus nemen. In de meeste gevallen verwacht ik dat we samen tot een oplossing kunnen komen. Mochten we er echter samen niet goed uitkomen, dan zijn er verschillende mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken. Onder anderen bij de beroepsvereniging voor psychotherapeuten (www.nvp.nl) waar ik bij ben aangesloten.
Voor meer algemene informatie omtrent psychotherapie en procedures bij klachten verwijs ik u naar de pagina Praktijkinformatie op onze website.

Betaling

Contracten zorgverzekeraars
Ik heb contracten met DSW, Caresq, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid met de daaronder vallende contractpartijen. Ik raad u aan om uw zorgverzekeraar zekerheidshalve navraag te doen. De contracten hebben een budgettair kostenplafond waarover ik u kan informeren in geval dit voor u gevolgen heeft.

Betalingsvoorwaarden downloaden

 

Waarneming

Tijdens vakanties of langdurige ziekte nemen wij voor elkaar waar.  U kunt ons dan bereiken via het algemene praktijknummer en het mailadres van individuele behandelaars.